Nu: 81

تا حالا توی زندگیم نشده برنامه ریزی کنم و همه چی یا اقلن ٨٠ درصد برنامم اونجوری که میخوام پیش بره. از برنامه ریزی درسی گرفته تا برنامه ریختن واسه تمیز کردن اتاق یا بیرون رفتن و تولد و ..

ساعت ٢ نصفه شب خوابیدم تا ۵ بیدار بشم و راه بیفتم! وقتی ساعت زنگ میزد داشتم بالشمُ گاز میگرفتم و اگه به خاطرعشق!! نبود قسم میخورم قید سفر و تولد رو میزدم و تا ظهر میخوابیدم. ساعت ٧:١٠ اتوبوس به سمت دیار یار راه افتاد. توی اتوبوس به هیچ وجه خوابم نمیبره و تا مقصد جون میکنم واسه همین فیلم نوت بوک رو ریخته بودم روی گوشی که تا اونجا ببینم. نمیدونم این فیلمُ دیدین یا نه اما داشت روانم رو میخراشید!! از بس صحنات سسکی و رومانتیک داشت! ینی هر دو دیقه این دوتا شخصیت اصلی فیلم میپریدن بغل همدیگه و اره... اگه تو خونه این فیلم رو میدیدم دق میکردم تا اخر فیلم..

راه با تموم زیادی و خستگیش تموم شد. ساعت ١٢:۴۵ رسیدم ترمینال و زنگ زدم به دوست هانیش که قرار بود بیاد دنبالم. این دوست هانیش حکم برادر داره واسه جفتمون. خیلی با معرفت و مهربون و اقاست. هانیش اینقد دوسش داره که اون اولا من فک میکردم نکنه این دو تا باهم اره؟!!!

توی اون شلوغی پیدام کرد و راه افتادیم سمت شرکتشون. گفت با رئیس هانیش هماهنگ کرده. از صب رئیس هانیش بهش گفته بود کارات رو جمع و جور کن ساعت ٢ باید بریم جایی. هانیشم از رئیسش که نمیپرسه کجا و چرا و نه نمیگه!! وقتی رسیدیم جلوی شرکت دوست هانیش واسم یه رانی پرتقال گرفت و زنگ زد به رئیس که هانیشُ بیاره پایین. از ماشین پیاده شدم و رفتم پشت در. صداشون رو میشنیدم که توی پله ها با هم حرف میزدن و میومدن پایین. هانیش داشت غر میزد که کارا عقب میفته و پس فردا نگی تو از زیر کار در رفتی.. از در اومد بیرون و چی دید؟؟ بله.. دید من جلوی در با اغوش باز و نیشی تا بنا گوش بازتر واستادم جلوش..

ینی عکس باید میگرفتم از قیافش اون لحظه.. قسم میخورم تقریبن یه دیقه داشت فقط نیگا میکرد و چشاش گرد تر میشد. وقتی که به هوش اومد گفت "تو اینجا چیکار میکنی؟ کی اومدی؟؟ " بعدم زد زیر خنده و حالا نخند کی بخند.. رو به رئیسش گفت "که مهمون خارجی دارین و باید بریم بیاریمش هان؟؟" به دوستش گفت "باید مامانتُ میبردی خونه خواهرت دیگه؟" بعدم گوشَم رو گرفت کشید و گفت" حساب تورو بعدن میرسم!"

سوار ماشین که شدیم هنوز تو شوک بود همینجور بر و بر نیگام میکرد و میگفت بی شرف دیشب چه اه و ناله ای راه انداخته بودی که دلم تنگ شده و کی میای و دارم دق میکنم!! حالا اینجایی؟! کنار من؟  

به هدفم رسیدم. تا اعماق وجودش شوکه شد از این حرکت. خواهرش زنگ زد ببینه اوضاع چه جوریه. صدای خنده خودش و مامانش رو میشندیم از توی گوشی.. گفت شما خبر داشتین؟!! ۵ دیقه بعد دخترخالش زنگ زد بهش و جیغ میزد سورپریییییییییییز...ینی هانیش رسمن قاطی کرده بود.. نمیدونست با اینهمه ادم خائن دورو برش چیکار کنه! :دی

من و برادر هانیش که ١٠ سال ازش بزرگتره، سر یه موضوعی که یه روزی تعریف خواهم کرد یه مشکل کوچیک داشتیم واسه همین دیگه با اون هماهنگ نکرده بودم. اما در کمال تعجب زنگ زد به هانیش و گفت من دیروز ماشینُ بردم کارواش بیا دم شرکت ما بگیر ماشینُ!! ایندفه منم سورپریز شدم. واقن خوشم اومد از اینهمه هماهنگی و اتحاد خانوادگی و اشک شوق تو چشمام حلقه زد!!

رفتیم ماشین رو گرفتیم که بریم یه جایی واسه ناهار. هانیش گفت بریم خونه من لباس کارگریامُ عوض کنم!!:دی .مادر شوهر عزیزم! نیز زنگ فرمودن که بیاین خونه ناهار. ما هم با پر رویی تموم تشریف بردیم! مثل چند باری که مامان هانیش رو دیده بودم خیلی گرم ازم استقبال کرد و مثل همیشه منُ تو اغوشش گرفت و بوسید. از پاچه خواری و جلبک بازی گذشته، مادر شوورم دست پختش محشره.. یه فسنجون توپ بر بدن زدیم و از اونجایی که فک میکردن نکنه من فسنجون دوس نداشته باشم دو مدل پیتزاهم گرفتن و به خوردمون دادن! سر ناهار بحثای اساسی پیش اومد که توی یه پست دیگه میگم چی شد..

بعد از ناهار رفتیم اتاق هانیش که هم لباس عوض کنه هم عکسای عروسی دختر خالش رو نشونم بده. عکسارو همچین با دقت نیگا میکردم که خوب خانواده رو بشناسم!! بعدم که با خواهر شوور جان و هانیش یک مقدار تو سر و کله هم زدیم و کتک کاری کردیم و آبروی خودمون رو بردیم اساسی!!

عصر راه افتادیم به سمت خونه دختر خاله تازه عروسش که هم سن منه. قبل ار رفتن به خونشون رفتیم یه جای محشر.. ینی فقط من بودم و هانیش و کوه های پوشیده از درخت.. ماشین رو توی سربالایی پارک کرد. چندتا تیکه سنگ گذاشتیم پشت لاستیکای ماشین که راه نیفته تنها بره پایین! منظره فوق العاده ای بود.. شهر زیر پامون بود.. لبه ی کوه ایستادم داشتم نفس عمیق میکشیدم. هانیش از پشت بغلم کرد و ما هم که جو گیر!! دستامو دو طرف باز کردم و هانیش اهنگ تایتانیک گذاشت!! :دی. همونجا توی تاریک روشن هوا چندتا عکس سه در چار انداختیم!! با کیفیت خدا.. یه چی میگم یه چی میشنوی!! اصلن تو عکسا پیدا نبودیم هیچ کدوممون..

دلم نمیومد از اونجا بریم..هی میگفت دیر شد ولی من همینطور خوشحال قدم میزدم و اواز میخوندم.. هانیش دستمُ گرفت و روی خاک و سنگا من رو میکشید تا سوار ماشین بشیم بریم. منم رو زمین مشت میکوبیدم میگفتم نه..!! :دی

با سر و صورت کبود و لباسای خاکی!! رفتیم مهمونی خونه خاله دختر! خیلی دلم میخواست ببینمش و دیروز بلخره موفق شدم. از حق نگذریم اونقد گرم و صمیمی برخورد میکنن که ادم حس نمیکنه دفعه اوله که اینا رو میبینه. شوهر دختر خالش خیلی پایه بود. با اینکه نظامیه اما لنگه خودمون بود. 2 ساعت تموم حرف زدیم و میخندیدیم. بعدم چارتایی پاشدیم رفتیم یه پارک خوشگل که هانیش همیشه میگفت دلم میخواد یه روز باهم کل این پارک رو قدم بزنیم. کنار اب نشستیم و چایی زدیم بر بدن و بعد برادر شوور جان هم به ما پیوندوندن خودشون رو. راه افتادیم رفتیم خونه یکی دیگه از دوستای هانیش که اوناهم تازه ازدواج کردن. یه عروسک ٢۵ ساله و یه داماد ٢٢ ساله. چتر شدیم خونشون در واقع !!

عروس با اینکه 1 ساعت قبل از رفتنمون خبر دار شد میریم خونشون، اما سنگ تموم گذاشته بود و یه شام عالی درست کرده بود.. هانیش هی میگفت نیگا کن پس فردا اینا چتر شدن خونمون باید امادگی داشته باشیا.. کم نیاری!

یه جمع 6 نفره خیلی خوب داشتیم و  همه چی خوب بود و تنها مشکل خستگیه من بود که توی این مهمونی دوم جون نداشتم پا به پای جمع بگم و بخندم! اونا هم خیلی خوب شرایط من رو درک کردن و میگفتن بهت حق میدیم.

ساعت 11.5 از همه خدافظی کردیم و رفتیم سمت خونه هانیش اینا که برادرش همراهمون بیاد تا جلومون رو نگیرن اون وخته شب!! با اینکه برادرش رو قبلن هم دیده بودم اما یه غول ازش تو ذهنم ساخته بودم که دیروز این تصویر ناخوشایند ازبین رفت و یه دوستیه قشنگ جاش رو گرفت. قبل از رسیدن به خونشون یه جایی نگه داشت تا پروژه اشک ریزون و خدافظی رو اجرا کنیم. منم مثل همیشه  دم رفتن اشکم راه افتاد.. با همون چشمای خیس کادوی تولدش رو بهش دادم و یه دل سیــــــــــــر ماچیدمش تا تلافی این یک ماه در بیاد..

 بعد از شیطنت های همیشگی راه افتادیم سمت خونه شون. برادرش نشست پشت فرمون و ما عقب نشستیم تا این چند دیقه اخرم چیک تو چیک باشیم! برادرش گفت مامان اصرار کرده من تا ترمینال باهاتون بیام که بهتون گیر ندن اگه نه دلم نمیخواست خلوتتون رو به هم بزنم..!!

وقت لعنتیه خدافظی رسید و من مثل همیشه با چشمای خیس و لبای ورم کرده!! سوار شدم. هانیش هم 4 ساعت سفارش کرد که مواظب خودت باش..رسیدی زنگ بزن. به این پسرای کنارت نیگا نکن!.. هندزفریت رو بذار تو گوشت تا اونجا راحت بخواب.. وقتی پیاده شد اومد کنار اتوبوس. این اتوبوسای لامصب خیلی از زمین ارتفاع دارن. روی پنجه پاش ایستاد و دستش رو گذاشت روی شیشه.. برام ماچ فرستادو گفت"کیف پولتُ بذار توی جیب شلوارت.. گفتم شلوارم جیب نداره. گفت بذارش توی سوتینت!! "  دیدم یارو که صندلی عقب نشسته از خنده کف اتوبوس ولو شده!! به کوری چشم اونم شده همین کارو کردم.. هی اشکام میومد پائین..هانیش دستشُ مشت کرده بود میگفت اگه گریه کنی میام بالا میزنمتا.. تو اون حال خندم گرفت.. اتوبوس راه افتاد و من اومدم خونه تا بازم یک ماه یا بیشتر واسه دیدن عشقم منتظر بمونم..

برای تو: میخواستم برات کیک بگیرم.. میخواستم تولد واقعی باشه..اگه واسه دوستت مشکل پیش نیومده بود و مجبور نمیشد بره برنامم رو پیاده میکردم.. اما به مهمونی ختم شد.. به من که خوش گذشت اما اونی که میخواستم نشد..

 عزیزترینم.. درسته که دوریمون امونم رو بریده اما  لحظه ی دیدن لبخند تو رو با تموم دنیا عوض نمیکنم.

پ.ن: بد قول نیستم..٧،٨ تا عکس بیشتر نگرفتیم چون وقت کم بود اما همونام توی دوربین هانیشه.. شرمنده.

/ 26 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Miss.MarY !!

ممممممممممم [بغل] عالـــی بود ! [قلب] کلــی خوچحــال شدم از خوشــی و خوشبختیتـــون [ماچ]

خانم یاپ

تمام پارسالمو برام زنده کردی ! چقد راحت تونستم قیافه ی مبهوت و سکوت چنددقیقه ایش رو تصور کنم ... تو خوندن این پست تماما لبخند روو لبام بود ... ببیین ! این دلتنگی ها هم یه روزی تموم میشه. .. یه روزی...

ویسپرد

پس حسابی بهت خوش گذشته . کی عروسی میشه پس؟؟[متفکر]

هاD

با بند و بساتی که شما بستی ، گفتم رفتی و 6 شب بمونی . برگشتی که :))

مولی

خب به نظر خودم باهوش بازی در آوردم و آی دی م رو گذاشته بودم!! نظرات رو تاییدی می کنم عزیزم. اینجوری راحت تر می تونی بهم بگی. پیشاپیش مرسیییی...

مادام ماری

وای چه مادر شووری!! دعا کن خدا یه مادر شوور فسنجون پزم به من بده[نیشخند]

مـــریـم بـــانــو!

نمی دونم چــرا فکـر می کـردم می خوای 2،3 روزی بمـونـی..خونـدن پستت بـهم حسـای خوبـی داد..امیـدوارم زودتـر به هم بـرسید و عشقتـون پــایدار بـاشه:×

نازك

چییییی؟؟!! جدا؟؟ من که فک کردم همونیه که بقیه فک کردن!! [تعجب] به قول خودت به خاطر همون چیزی که گفتی همه این فکرو کردن.....[ماچ] (دیدی اشاره نکردم!![نیشخند])

نازك

این جور که معلومه حسابی بهت خوش گذشته![ماچ] خدا رو شکر... بهدشم بی زحمت اگه میشه دسته راستتو بزار رو سر ما که از این اتفاقا واسه ما هم بیفته لوفن!![نیشخند]

سوشیانت

1-دلم واست تنگ شده! 2-کاش منم میتونستم انقد راحت بنویسم بعضی چیزا رو اما نمیشه ملت بسکه فضولن [سبز] 3-هیییییییییییی منم دلم خواست [گریه]