Nu: 238

قرار بود حالا که چند روز تعطیلی خورده به جفتمون بزنیم به جاده. چون وقت زیادی نداشتیم تصمیم گرفتیم جای دوری نریم. یزد یا کاشان بود هدف. جمعه که اومد که هیچی چون ساعت حدودای 10 شب بود دیگه. فردا صُب کادو تولد خوشگلی که مامان ازی گلم زحمت کشیده بود واسم فرستاده بود رو بهم داد. کادوی تولد با تاخیر 20 روزه!! یه عطر فوق خوش بو توی یه باکس خوشگل با یه کارت تبریک.

شبش خونه عمو بزرگه دعوت بودیم. ذوق داشتم واسه دوتایی اونجا رفتن. اره خوب بیشتر از یک ساله که ما نامزدیم اما همیشه اینقد برنامه اومدنش یهویی میشه و ام پی تری میشیم که نمیشه به کسی گفت. ینی من نمیگم به کسی چون میخوام تا میشه دونفره باشه همه چی.. اما خوب دیگه صدای همه درومده که چرا از قبل نمیگی که ما دعوتتون کنیم؟! حالا فک میکنن با خونوادت مشکل داری! اینه که دیگه ایندفه زودتر گفتم و دعوت شدیم و رفتیم. البت با مامان و خپل. بابام که...

عمو و زن عمو و دختراش و دامادش و دخترٍ دختر عموم میزبان ما بودن و یه شب عالی داشتیم. با کادو و عکس و یه شام مفصل و عالی.

وقتی مامانم روژ کوچولو رو بغل میکرد و باهاش حرف میزد همسر هی به من میگه مامانت دیگه دلش نوه میخوادا!!!

فرداش قرار بود سفر کوچولومون رو بریم. بعد دیدیم بابا برنامه ریخته واسه پیست. دیگه صدام در نیومد تا بریم و قرار شد فردا و پس فرداش بریم سفر. روز یک شنبه رفتیم پیست. با یکی دیگه از عموهام و زنش و دختراش. چون نزدیک ظهر راه افتادیم اول یه رستوران پیدا کردیم و ناهار خوردیم. حق انتخابی نبود چون تا جایی که گشتیم دو تا رستوران بیشتر نداشتن که یکیشون بسته بود!

خلاصه وقتی رسیدیم با ذوق و شوق با دوربینم پریدم از ماشین بیرون تاجایی که میتونم عکس بگیرم اما از سرما دندونام به هم میخورد و واقن حس میکردم که داره فَکم خورد میشه! مامانم یه بار سُر خورد و کاملن خوابید روی برفا ناراحت

دیگه من و مامان نشستیم تو ماشین و از پشت شیشه بقیه رو نگا کردیم و حسرت خوردیم. همسر و خپل اما حسابی بهشون خوش گذشت.

شب قبل از خواب به بابا گفتم که فردا میخوایم بریم سفر. نمیدونم چرا اما بابا با بی میلی جواب داد و من اینجوری فهمیدم که زیاد راضی نیست. به همسر که گفتم گفت خوب فردا نمیریم. پس فردا میریم و شبم برمیگردیم. ینی شب موندن توی کاشان یا یزد کنسل شد ناراحت

گفتیم حالا که نرفتیم و شهادت اینام نیس بریم باز پاتوق همیشگیمون چل ستون. هم عکسای هنری بگیریم هم چایی و قلیون دیگه جور باشه. تا ساعت 3:45 تقریبن اونجا بودیم و دلمون نمیومد بیایم بیرون اما دیگه فشار گشنگی غلبه کرد و ساعت 4 رفتیم سیب بزرگ و فیله اسپایسی و سوخاری و قارچ سفارش دادیم و عین قحطی زده ها افتادیم رو سینی غذاها!! ساعت 4.5 اومدیم بیرون و وقتی سوار ماشین شدیم دیدیم درُ بست و کرکره رو داد پایین. ینی به خاطر ما تا اون موقع موند و چقــــــــــــــــــــدر با فهم و شعور که حتی با نگاه هم نشون نداد که ساعت کارش تموم شده و فقط منتظره تا ما بریم. واقن خوشم اومد از این حرکت.

بعدم رفتیم در امتداد روخونه در حال خشک شدن تا از باقی مونده های رودخونه عکس بگیریم.اما دیگه افتاب که رفته بود وحشتناک تر سرد شده بود. اول رفتم wc و بعد کیف دوربین و کاپشن و وسایل همسرُ گرفتم تا اونم بره و سوئیچُ گرفتم که برم تو ماشین و بیخیال عکس بشیم که دیدیم 3 تا مامور دارن با عجله بهمون نزدیک میشن. اینقد ذوق زده شدیم!!! بعد همسر گفت وایسا حالا اگه بری طرف ماشین فک میکنن داری فرار میکنی!! وایسا. من فقط نگران بودم که به پالتوی تا دم جیب شلوارم گیر بده و بوت تا زانوم.. اما وقتی ما خونسرد کنار هم ایستادیم و شورو کردیم به خندیدن اونام راهشونُ کج کردن و رفتن.. همسر رفت wc و وقتی اومد بیرون دیدیم به دختر پسری که پشت wc بودن گیر دادن. من داشتم نگاشون میکردم.. دختره چاق بود و سوییشرتی که پوشیده بود تنگ بود و سردش شده بود پسره داشت با تمام قدرت لباسشُ میکشید جلو تا بتونه زیپشُ ببنده و دقیقن تو این موقعیت مامورا رسیدن به این بیچاره ها و حسابی گیر دادن. من قبلش خواستم بهشون اشاره کنم اما نشد. بعد که بهشون گیر دادن دختره داشت با حرص منُ نیگا میکرد و به ماموره اشاره میکرد که مارو هم بگیره!!!

خوشحالم که بهش هشدار ندادم!

روز سه شنبه اخرین فرصت بود که اقلن سفر یه روزه ی دوتایی بریم که اونم شنیدیم کاشان برف اومده و خیلی سرده. دیگه نرفتیم...

من ناراحت شدم. نه اینکه اون چن روز خوش نگذشته باشه اما خوب همین که برنامه ادم بریزه به هم اصاب خورد کنه دیگه.. اول به همسر گیر دادم. بعد به مامان. بعدم بابام.. به قول همسر اصن از صُب داشتم دنبال پاچه میگشتم.. خودمون تصمیم گرفتیم که دوروزه نریم و بعد من داشتم به مامانم غر میزدم که شما نذاشتین بریم!! گاد فورگیو می!!!

بابا ساعت 1 زنگ زد که ناهارتونُ بردارین میریم بیرون. باز من غر زدم که دیگه دیره و روزمون حروم شد و نمیام.. اما بعد نفر اول توش ماشین بودم!

اون روزم خوش گذشت.. تاحالا قورمه سبزی به اون سردی و با اونهمه عجله نخورده بودیم..نیشخند اونقد تند غذا میخوردیم که اگه کسی مثلن میگفت نمک بقیه میگفتن وقت نداریم!! بخور بریم! اخه داشتیم یخ میزدیم..

من یهو گفتم اه مگه مجبوریم اخه؟؟ و بهد سکوت و نگاه سنگین همه به من...خجالت

امروز ساعت 2.40 بیلیط داشت. هنوز نرسیده تهران و من چند ساعت نگذشته دلم مورچه شده..

همیشه باید دلتنگی بکشم. وقتی اینجام دلم واسه همسرم تنگ بشه و وقتی اونجام واسه مامان اینا...

فردا باز کار و کار و کار و البته دلتنگی...پووووووووووووف!

/ 0 نظر / 2 بازدید