Nu: 99

ساعت یک و نیم ظهر داشتم بند و بساط وبلاگ گردی رو جم میکردم برم فریضه ی الهی ناهار رو به جا بیارم که گوشی زنگ خورد.

-الو؟!

+ هیس! گوش کن!!

گوشم رو تیز کردم ببینم چه خبره!! صدای یه اهنگ.. قشنگ بود.. اما صدای خوانندش خیلی واضح نبود.

-الو؟ عزیزم؟

+ هیس.. گفتم که گوش کن!

٣ دیقه بعد!!

+ قشنگ بود؟ این حرف دلم بود واسه تو.. 

- اره عزیزم. خیلی قشنگ بود. مرسی...

با اینکه نفهمیدم خواننده چی گفت اما نزدم تو ذوقت.. این کارت اونقد برام قشنگ و با ارزش بود که نتونستم دیگه چیزی بگم.. با اینکه بار اولت نبود اما همین غیر منتظره بودنش برام قشنگ بود. همین که از نیم ساعت وقت ناهارت ۵ دیقش رو دادی به من. اونم این جوری...

با این کارات باعث میشی استرسا و تردیدام برن به درک.. امروز رو دوس داشتم. مرسی عزیز ترینمماچ

/ 0 نظر / 2 بازدید