Nu: 38

محققان به تازگی کشف کردند که یک دختر جوان ایرانی دارای دو عدد میخ در انگشتان شَست پا میباشد که عامل اصلیه ا.غتشاشات اخیر...ببخشید... عامل اصلیه به فنا رفتنه هر دو روز یکبار جورابهای این جوان میباشد! به علت ایجاد مزاحمت برای این جوان لینک این خبر قرار داده نمیشود اما خبر موثق بوده و مدرکش هم موجود است!

/ 0 نظر / 3 بازدید